Banka e Shqipërisë shtyn me 3 muaj masat lehtësuese për ristrukturimin e kredisë


Banka e Shqipërisë shtyn me 3 muaj masat lehtësuese për ristrukturimin e kredisë. Kjo ka qenë një kërkesë e bërë në fund të vitit të kaluar nga shoqata e bankave.

Vitin e kaluar BSH vendosi të bëjë një moratorium për rreth 6 muaj për këstet e kredive, për t’iu ardhur në ndihmë bizneseve dhe individëve të prekur nga kriza e pandemisë Covid-19 të cilët hasën vështirësi në shlyrjen e pagesave të kredive.

Në mbledhjen e tij të datës 13 janar 2021, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe vendosi:

• Miratimin e programit të punës së Këshillit Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës analizoi veprimtarinë e tij për vitin 2020 dhe miratoi programin e punës për vitin 2021, së bashku me kalendarin e mbledhjeve që do të zhvillojë gjatë këtij viti.

Ky kalendar do të publikohet në faqen tonë të internetit www.bankofalbania.org.

• Dhënien e miratimit paraprak për zotërimin e 100 për qind të kapitalit aksionar të Bankës AlphaAlbaniash.a. nga AlphaInternationalHoldingsSingleMember S.A., Greqi”

Në bazë të këtij vendimi, Këshilli Mbikëqyrës miratoi dhënien e miratimit paraprak per zotërimin e 100 për qind të kapitalit aksionar të Bankës AlphaAlbaniash.a. nga AlphaInternationalHoldingsSingleMember S.A., Greqi”.

Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2020, ndërmori një tërësi masash për shkak të situatës pandemike COVID-19, që lidheshin me ndryshime rregullative dhe vendimmarrje të saj mbi administrimin e rrezikut të kredisë, të procesit të ristrukturimit dhe provigjionimit të kredisë, të administrimit të rrezikut që rrjedh nga ekspozimet e mëdha, dhe për pezullimin e shpërndarjes së fitimeve të akumuluara dhe atyre ushtrimore.

Në këtë mbledhje u miratua shtyrja në kohë e disa masave, përkatësisht:

1. shtyhen efektet e pikës a) të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 28.05.2020 për mënyrën e klasifikimit dhe provigjionimit të kredive të ristrukturuaraderi ne datën 31 mars 2021. Kështu kreditë e ristrukturuara deri në 31 mars 2021 mund të ruajnë të njëjtin klasifikim dhe provigjioninim me ato para provigjionimit;
2. data e hyrjes në fuqi të vendimit nr. 53, datë 02.09.2020 “Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave””, shtyhet në datën 1 Janar 2022; si dhe
3. pezullohet shpërndarja nga ana e bankave të fitimit të vitit 2020 dhe të fitimit që do të realizohet gjatë vitit 2021, deri më datë 31 dhjetor 2021.

Këshilli Mbikëqyrës u njoh dhe me informacione të tjera të lidhura me veprimtarinë e përditshme funksionale dhe operacionale të Bankës së Shqipërisë.

Top Channel


Source link
Leave your comment
Comment
Name
Email